Algemene Voorwaarden

Deze website is een initiatief van Bodyandminddetox. Bodyandminddetox is een commerciële onderneming (KvK 27346048, BTW NL174289479B01) die producten en diensten levert aan zowel particulieren als bedrijven en instellingen. U kunt contact met ons opnemen via
info@bodyandminddetox.nl
Brittenburg 15, 2352 XL Leiderdorp Nederland

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van artikelen die u met Bodyandminddetox afsluit. In deze algemene voorwaarden wordt af en toe verwezen naar onze eigen website (www.bodyandminddetox.nl) hierna te noemen: “de Website”. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst
U kunt bestellen op de manieren als beschreven op de bestelpagina`s van de Website.
Een bestelling is niet geldig indien Bodyandminddetox uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een koop tot stand.

Aanbiedingen en prijzen
Alle prijzen worden vermeld inclusief BTW. Bodyandminddetox is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de Website.

Verzendkosten
U betaalt per bestelling meestal eenmaal een bijdrage in de verzendkosten (zolang de gehele bestelling in 1 doos past). De hoogte van de standaard verzendkosten staat aangegeven wanneer u een product besteld. Alle leveringen worden verzonden via DPD of PostNL. Het risico van beschadiging of verlies tijdens het transport is voor rekening van de consument. Bij de bestelling heeft u de mogelijkheid om de verzending tegen meerkosten te verzekeren.

Betaling
Bodyandminddetox levert alleen producten na betaling.
De Website biedt iDEAL als betaling aan. Ondanks dat dit algemeen beschouwd wordt als de veiligste manier van betalen, kan Bodyandminddetox niet garanderen dat iDEAL betalingen 100% succesvol verwerkt worden. Bodyandminddetox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misgelopen betalingen. Producten zullen geleverd worden volgens de leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden zijn gelijk. Nadat de betaling binnen is wordt het product verzonden.

Retourneren
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen na aankoop zonder opgave van redenen ontbinden. Bodyandminddetox mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Mocht er desondanks iets niet goed zijn aan het product, dan kan het product in de originele verpakking retour gezonden worden. Een artikel kan alleen worden geretourneerd in overleg met Bodyandminddetox. Bodyandminddetox behoudt zich het recht voor om het aankoopbedrag van geretourneerde producten, zonder nadrukkelijk overleg, niet terug te storten. U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
• Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt;
• Het artikel is gebruikt, niet meer compleet of niet meer schoon;
• Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking;
• De verzegeling van het artikel is verbroken;
• Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard;
• Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;
• Het artikel kan snel bederven of verouderen;
• Het artikel is een e-book
Bij het terugsturen van een kuur gelden deze regels ook. Voor de (e-)kuurbeschrijving wordt een bedrag van € 10 in mindering gebracht bij het terug te storten bedrag.
Bij retourzendingen vergoedt Bodyandminddetox alleen het aankoopbedrag van het betreffende product aan de consument. De eventuele verzendkosten van het product bij aankoop en de kosten om het product te retourneren worden niet vergoed;Het te retourneren product moet onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt bij Bodyandminddetox, zijn aangekomen.
Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen vergoed nadat het geretourneerde product in goede staat is ontvangen. Het risico van beschadiging of verlies tijdens het transport is voor rekening van de consument.
Bodyandminddetox gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
U kunt een formulier voor retourzenden aanvragen bij: info@bodyandminddetox.nl

Annuleringsbeleid Activiteiten
Gezien de kleinschaligheid van onze activiteiten is na betaling de boeking definitief.
Bij de Ikmada wandel-detox-week hanteren we bij annulering tot dertig dagen voor de vertrekdag een teruggave van 200 Euro.


Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Bodyandminddetox klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Bodyandminddetox. Uw gegevens worden gebruikt voor de verzending van factuur en de bestelling en wanneer u hebt aangegeven dat u nieuws per e-mail wilt ontvangen. Bodyandminddetox verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

Aansprakelijkheid
Bodyandminddetox is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig Bodyandminddetox geleverd artikel, tenzij Bodyandminddetox aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek). In dat geval komt uw schade voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van € 1.000,- in het geval van zaakschade (verlies van een zaak) en tot een bedrag van maximaal € 10.000,- in geval van persoonsschade (schade door dood of letsel) . Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed.
U vrijwaart Bodyandminddetox tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens Bodyandminddetox van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Bodyandminddetox hebt besteld, tenzij u aantoont dat Bodyandminddetox voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.
Indien Bodyandminddetox toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Bodyandminddetox aansprakelijk jegens u voor vergoeding van de door u geleden schade. Bodyandminddetox is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
• Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken.
• Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld.
• Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.
De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan onder 1, 2 en 3 beschreven, wordt door Bodyandminddetox niet vergoed. Dit betekent dat o.a. in geen geval wordt vergoed: gevolgschade, zoals o.a. gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2 en 3.
Bodyandminddetox is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Bodyandminddetox gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Bodyandminddetox, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Bodyandminddetox, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Bodyandminddetox. U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Bodyandminddetox.
Bodyandminddetox is niet aansprakelijk voor enige schade, die u later dan veertien kalenderdagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan Bodyandminddetox kenbaar heeft gemaakt. Alleen schade die wordt geleden binnen twee weken na de aflevering van het artikel komt voor vergoeding in aanmerking.
Het is u niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat u aan Bodyandminddetox verschuldigd bent uit hoofde van enige overeenkomst tussen Bodyandminddetox en u.
Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van Bodyandminddetox, respectievelijk behoren tot het Bodyandminddetox concern en/of die door Bodyandminddetox bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen u en Bodyandminddetox worden gebruikt en die door u tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje “Aansprakelijkheid” beroepen.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bodyandminddetox geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Bodyandminddetox garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Bestellingen/communicatie
Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bodyandminddetox, dan wel tussen Bodyandminddetox en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bodyandminddetox, is Bodyandminddetox niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bodyandminddetox.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Niet tevreden?
Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen twee weken contact op via email aan info@bodyandminddetox.nl, onder vermelding van uw ordernummer. Bodyandminddetox zal uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.